Investment Promotion

VCG hỗ trợ cho công ty của Bạn về thị trường Việt Nam.

Business Matching

VCG Business Matching là một bộ dịch vụ tích hợp và linh động.

Online Maket Research

Cách duy nhất để giữ khách hàng là biết chính xác những gì họ muốn.

IT Project Management

Trên thế giới chỉ khoảng 30% dự án IT được đánh giá là thành công,….

Social
Intranet

Kết hợp văn phòng điện tử với xu thế phát triển của mạng xã hội.