Tháng 5, 2017 Chili System

Tọa đàm Đổi mới ở Việt Nam

KHÁI QUÁT Đổi mới và cải cách là những sáng kiến mang tính chiến lược để thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển trong kỷ nguyên thương mại tự do và quan hệ đối tác quốc tế. Đổi mới và cải cách trong kinh doanh, trong các phương pháp và chính sách hoạt động,…